Nguyễn, N. H., & Trần, V. A. (2017). Nghiên cứu khả năng phát hiện bụi PM10 trong không khí bằng dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI khu vực Hà Nội. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (32), 47–53. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.32.219