Nguyễn, P. S., Nguyễn, T. T., & Nguyễn, T. T. H. (2019). Ước tính ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất đến giá trị đất, thử nghiệm cho khu vực đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (39), 7–14. https://doi.org/10.54491/jgac.2019.39.343