Lương, T. T., Nguyễn, A. Định, Nguyễn, T. H., & Trần, V. H. (2020). Quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên các mô hình mặt biển. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (43), 18–23. https://doi.org/10.54491/jgac.2020.43.363