Bùi, T. T. Đào. (2011). Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi sử dụng đất tới môi trường khu vực Cẩm Phả - Hạ Long . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (7), 55–60. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.445