Bùi, T. H. T. (2011). Khung và hệ quy chiếu trái đất. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (9), 43–47. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.9.464