Bùi, H. S., Nguyễn, T. T., Văn, H. T., Vũ, V. T., & Đồng, T. B. P. (2022). Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (52), 18–25. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.52.593