Phạm, H. L., & Phùng, T. T. (2009). Ảnh hưởng của địa hình trong dị thường độ cao ở một số vùng đồi núi đặc trưng của nước ta. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (1), 12–15. https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.618