Trần, Đình T., & Đỗ, T. H. (2009). Kiểm định máy quét ảnh sử dụng trong công nghệ đo vẽ ảnh số. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (1), 30–32. https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.622