Bùi, T. H. T. (2009). Nghiên cứu áp dụng phương pháp bình sai lặp để tìm kiếm các trị đo thô. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (1), 37–41. https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.624