Đinh, L. T., Đinh, T. T. H., Chu, V. T., Trịnh, L. H., & Nguyễn, T. T. N. (2022). Xây dựng quy trình xác định một số thông số chất lượng nước từ ảnh viễn thám quang học Sentinel 2 và số liệu quan trắc . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (53), 57–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.53.656