Phạm, V. T., Trịnh, L. H., Nguyễn, V. T., & Vũ, X. C. (2023). Nghiên cứu dự báo biến động bề mặt không thấm khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ dữ liệu Viễn thám và GIS . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (56), 25–33. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.682