Nguyễn, V. T., Trần, X. T., Nguyễn, N. H., & Lê, T. N. (2023). Nghiên cứu ứng dụng Viễn thám và GIS theo dõi quá trình đô thị hóa thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (56), 42–50. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.684