Vương, T. C., & Phạm, H. H. (2023). Ứng dụng thuật toán LIGHTGBM trong phân loại lớp phủ huyện Đảo Lý Sơn, Việt Nam . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (56), 51–57. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.685