Đặng, Đỗ L. P., Phạm, V. M., Nguyễn, V. T., Phạm, T. M., Nguyễn, T. D. M., & Đỗ, T. N. (2023). Lập bản đồ và đánh giá ô nhiễm tiếng ồn trong môi trường lao động dựa trên mạng NƠ-RON hàm cơ sở xuyên tâm. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (56), 58–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.686