Phan, T. A. T., Nguyễn, T. K., & Trần, T. L. (2023). Trích xuất thông tin nguồn nước bề mặt trong đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh từ ảnh Sentinel-2 sử dụng thuật toán phân cụm K-Means. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (57), 23–30. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.694