NGUYỄN, H. P.; VŨ, T. T. Đánh giá khả năng ứng dụng của đo cao vệ tinh trong việc xác định độ cao mực nước sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 23, p. 50–58, 2015. DOI: 10.54491/jgac.2015.23.137. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/137. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.