LÊ, T. T. H.; PHẠM, T. L.; NGUYỄN, V. T.; VÕ, C. M.; PHẠM, V. C. Ứng dụng tư liệu viễn thám xác định xu hướng gia tăng bề mặt không thấm ở nông thôn. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 26, p. 28–35, 2015. DOI: 10.54491/jgac.2015.26.159. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/159. Acesso em: 23 tháng 2. 2024.