NGUYỄN, N. H.; TRẦN, V. A. Nghiên cứu khả năng phát hiện bụi PM10 trong không khí bằng dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI khu vực Hà Nội. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 32, p. 47–53, 2017. DOI: 10.54491/jgac.2017.32.219. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/219. Acesso em: 23 tháng 2. 2024.