NGUYỄN, T. T. Đề xuất phương pháp phân tích đa tiêu chí xếp hạng hệ sinh thái đất ngập nước cần ưu tiên bảo vệ, phục hồi. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 48, p. 16–22, 2021. DOI: 10.54491/jgac.2021.48.244. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/244. Acesso em: 11 tháng 8. 2022.