ĐỖ, T. H.; TRẦN, T. T.; PHẠM, T. H. L.; NGUYỄN, T. N. H. Kết hợp sử dụng các tư liệu ảnh hàng không, Bản đồ địa hình và ảnh viễn thám để xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 5, p. 23–28, 2010. DOI: 10.54491/jgac.2010.5.419. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/419. Acesso em: 23 tháng 2. 2024.