LÊ, H. A.; NGUYỄN, M. D.; NGUYỄN, V. T.; TÔ, X. B. Xây dựng hệ thống du lịch thông minh cho tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 52, p. 47–53, 2022. DOI: 10.54491/jgac.2022.52.597. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/597. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.