PHẠM, H. L.; PHÙNG, T. T. Ảnh hưởng của địa hình trong dị thường độ cao ở một số vùng đồi núi đặc trưng của nước ta. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 1, p. 12–15, 2009. DOI: 10.54491/jgac.2009.1.618. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/618. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.