NGUYỄN, Đình D. Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 1, p. 16–22, 2009. DOI: 10.54491/jgac.2009.1.619. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/619. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.