BÙI, T. H. T. Nghiên cứu áp dụng phương pháp bình sai lặp để tìm kiếm các trị đo thô. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 1, p. 37–41, 2009. DOI: 10.54491/jgac.2009.1.624. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/624. Acesso em: 23 tháng 2. 2024.