Giới thiệu Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ cùng bạn đọc. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 1, p. 3, 2009. DOI: 10.54491/jgac.2009.1.630. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/630. Acesso em: 22 tháng 2. 2024.