NGÔ, A. T.; PHAN, V. T.; NGUYỄN, T. T. V. Đánh giá tác động của hạn hán đến đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Cát và Phù Mỹ tỉnh Bình Định. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 54, p. 54–64, 2022. DOI: 10.54491/jgac.2022.54.666. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/666. Acesso em: 23 tháng 2. 2024.