PHẠM, V. T.; TRỊNH, L. H.; NGUYỄN, V. T.; VŨ, X. C. Nghiên cứu dự báo biến động bề mặt không thấm khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ dữ liệu Viễn thám và GIS. . Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 56, p. 25–33, 2023. DOI: 10.54491/jgac.2023.56.682. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/682. Acesso em: 3 tháng 12. 2023.