VƯƠNG, T. C.; PHẠM, H. H. Ứng dụng thuật toán LIGHTGBM trong phân loại lớp phủ huyện Đảo Lý Sơn, Việt Nam. . Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 56, p. 51–57, 2023. DOI: 10.54491/jgac.2023.56.685. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/685. Acesso em: 3 tháng 12. 2023.