ĐẶNG, Đỗ L. P.; PHẠM, V. M.; NGUYỄN, V. T.; PHẠM, T. M.; NGUYỄN, T. D. M.; ĐỖ, T. N. Lập bản đồ và đánh giá ô nhiễm tiếng ồn trong môi trường lao động dựa trên mạng NƠ-RON hàm cơ sở xuyên tâm. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 56, p. 58–64, 2023. DOI: 10.54491/jgac.2023.56.686. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/686. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.