ĐINH, B. N.; NÔNG, T. O.; PHẠM, Q. H.; TRẦN, T. N.; LÊ, N. X. Nghiên cứu nền tảng Google Earth Engine phục vụ xây dựng hệ thống xác định các vị trí sạt lở đất từ dữ liệu viễn thám đa thời gian. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 57, p. 9–15, 2023. DOI: 10.54491/jgac.2023.57.692. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/692. Acesso em: 21 tháng 2. 2024.