TRẦN, X. T.; LÊ, T. N.; NGUYỄN, N. H.; LÊ, H. C. Đánh giá nguy cơ cháy rừng khu vực tỉnh Phú Yên từ dữ liệu viễn thám và GIS trên cơ sở kỹ thuật học máy Random Forest. . Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 57, p. 47–54, 2023. DOI: 10.54491/jgac.2023.57.697. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/697. Acesso em: 23 tháng 2. 2024.