Nguyễn, Đình Dương. 2009. “Ứng dụng Tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản Lý tài Nguyên Và môi trường”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 1 (Tháng Chín):16-22. https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.619.