Nguyễn, Văn Thái, Xuân Trường Trần, Như Hùng Nguyễn, và Thanh Nghị Lê. 2023. “ tỉnh Hà Nam”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 56 (Tháng Sáu):42-50. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.684.