Vương, Tấn Công, và Hoàng Hải Phạm. 2023. “ Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 56 (Tháng Sáu):51-57. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.685.