Đặng, Đỗ Lâm Phương, Văn Mạnh Phạm, Việt Thanh Nguyễn, Thái Minh Phạm, Thị Diễm My Nguyễn, và Thị Nhung Đỗ. 2023. “Lập bản đồ Và đánh Giá ô nhiễm tiếng ồn Trong môi trường Lao động dựa Trên mạng NƠ-RON hàm Cơ sở Xuyên tâm”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 56 (Tháng Sáu):58-64. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.686.