Phan, Thị Anh Thư, Tuấn Kiệt Nguyễn, và Thành Long Trần. 2023. “Trích xuất thông Tin nguồn nước bề mặt Trong đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh từ ảnh Sentinel-2 sử dụng thuật toán phân cụm K-Means”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 57 (Tháng Chín):23-30. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.694.