Lê, T. T. H., Phạm, T. L., Nguyễn, V. T., Võ, C. M. và Phạm, V. C. (2015) “Ứng dụng tư liệu viễn thám xác định xu hướng gia tăng bề mặt không thấm ở nông thôn”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (26), tr 28–35. doi: 10.54491/jgac.2015.26.159.