Đỗ, T. H. (2016) “Giải pháp lựa chọn phương pháp trộn ảnh đối với ảnh vệ tinh quang học độ phân giải cao (WorldView – 2)”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (28), tr 22–27. doi: 10.54491/jgac.2016.28.180.