Nguyễn, P. S., Nguyễn, T. T. và Nguyễn, T. T. H. (2019) “Ước tính ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất đến giá trị đất, thử nghiệm cho khu vực đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (39), tr 7–14. doi: 10.54491/jgac.2019.39.343.