Lương, T. T., Nguyễn, A. Định, Nguyễn, T. H. và Trần, V. H. (2020) “Quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên các mô hình mặt biển”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (43), tr 18–23. doi: 10.54491/jgac.2020.43.363.