Bùi, T. T. Đào (2011) “Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi sử dụng đất tới môi trường khu vực Cẩm Phả - Hạ Long. ”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (7), tr 55–60. doi: 10.54491/jgac.2011.7.445.