Phạm, V. M., Phạm, M. H., Đỗ, T. N. Ánh và Nguyễn, N. T. (2020) “Ứng dụng phương pháp viễn thám và trắc lượng hình thái trong phân tích ảnh hưởng của thay đổi lớp phủ thực vật và phân mảnh môi trường sống”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (46), tr 7–13. doi: 10.54491/jgac.2020.46.46.