Đỗ, T. N., Nguyễn, T. D. M., Phạm, V. M., Phạm, V. Đông, Bùi, Q. T., Nghiêm, V. T. và Phạm, M. H. (2021) “Nghiên cứu mô hình phát hiện rác thải nhựa ven biển sử dụng ảnh máy bay không người lái và mạng nơ-ron tích chập sâu”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (49), tr 21–29. doi: 10.54491/jgac.2021.49.543.