Lê, H. A., Nguyễn, M. D., Nguyễn, V. T. và Tô, X. B. (2022) “Xây dựng hệ thống du lịch thông minh cho tỉnh Hòa Bình”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (52), tr 47–53. doi: 10.54491/jgac.2022.52.597.