Phạm, H. L. và Phùng, T. T. (2009) “Ảnh hưởng của địa hình trong dị thường độ cao ở một số vùng đồi núi đặc trưng của nước ta”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (1), tr 12–15. doi: 10.54491/jgac.2009.1.618.