Bùi, T. H. T. (2009) “Nghiên cứu áp dụng phương pháp bình sai lặp để tìm kiếm các trị đo thô”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (1), tr 37–41. doi: 10.54491/jgac.2009.1.624.