Nguyễn, T. D. M., Đỗ, T. N., Phạm, V. M., Đặng, Đỗ L. P., Trần, Q. T. và Nghiêm, V. T. (2022) “Đánh giá rủi ro ngập lụt của di sản văn hóa thế giới: Ứng dụng tại thành phố Hội An ”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (53), tr 40–47. doi: 10.54491/jgac.2022.53.654.