Nông, T. O., Trần, X. T., Vũ, T. T. và Tạ, H. T. (2022) “Nâng cao độ chính xác phân loại ảnh viễn thám bằng phương pháp kết hợp phân loại dựa trên đối tượng và phân loại dựa trên điểm ảnh”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (53), tr 48–56. doi: 10.54491/jgac.2022.53.655.