Đinh, L. T., Đinh, T. T. H., Chu, V. T., Trịnh, L. H. và Nguyễn, T. T. N. (2022) “Xây dựng quy trình xác định một số thông số chất lượng nước từ ảnh viễn thám quang học Sentinel 2 và số liệu quan trắc ”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (53), tr 57–64. doi: 10.54491/jgac.2022.53.656.