Bùi, T. H. T. và Đỗ, T. H. (2023) “Xác định độ chính xác trọng lực của mô hình trường trọng lực toàn cầu SGG-UGM-2 khu vực miền Nam Việt Nam”., Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (56), tr 9–16. doi: 10.54491/jgac.2023.56.680.